นายสุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี IOT

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ