นางสาวศศิธร สุขจิตต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
โภชนาการ,สุขภาพชุมชน,สุขภาพผู้สูงอายุ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวศศิธร สุขจิตต์