ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล