ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลหล้า ตรีเอกานุกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วัฒนธรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลหล้า  ตรีเอกานุกูล