นางนิธิภักดิ์ กทิศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านบัญชี ด้านธุรกิจ ด้านภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางนิธิภักดิ์ กทิศาสตร์