นางสาวสุธิดา พลชำนิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จิตวิทยาการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุธิดา พลชำนิ