รองศาสตราจารย์ฉัตรนภา พรหมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมขององค์กรกับชุมชนและภาคีเครือข่าย,การประเมินและการสร้างตัวชี้วัด /เกณฑ์เพื่อพัฒนา,การวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและภาคีเครือข่าย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ฉัตรนภา พรหมมา