นางสาวสุกัญญา สุจริยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ข้าว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุกัญญา สุจริยา