ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์