นายปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวัดและประเมินผลการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ