นายปฏิวิชช์ สาระพิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การรับรู้จากระยะไกล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายปฏิวิชช์ สาระพิน