อาจารย์ทัศน์พล ชื่นจิตต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ทัศน์พล ชื่นจิตต์