นางศรัณยา เพ่งผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางศรัณยา เพ่งผล