จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต
ติดต่อ : สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ
Computer Graphic , Network Design , Database design

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
Proficient Technology co.,ltd

จักรพันธ์  ศรีสวัสดิ์