อาจารย์เผด็จการ กันแจ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาชุมชน,การสร้างเสริมสุขภาพ,นวัตกรรมด้านสุขภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เผด็จการ กันแจ่ม