อาจารย์กู้เกียรติ ก้อนแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสาธารณสุขชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กู้เกียรติ ก้อนแก้ว