อ.ดร.นันทา เป็งเนตร์

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ด้านจุลินทรีย์ การยืดอายุผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เขาสะเอียบ จำกัด

อ.ดร.วิภา ประพินอักษร

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงระบบการผลิตตามข้อกำหนด GMP

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เขาสะเอียบ จำกัด

อ.ดรุณี นาคเสวี

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพ วิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการผลิตทดสอบผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เขาสะเอียบ จำกัด

อ.ชวลิต รักษาริกรณ์

สาขาวิชา : การเกษตรศาสตร์
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
การผลิตปุ๋ยอัดเม็ด การใช้ปุ๋ยสั่งตัด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เห็ดน่านมั่นคง

อ.วรรณกนก เขื่อนสุข

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอาหาร การจัดการบริหารโรงงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท โซริฮาบุ จำกัด

อ.ปิยวรรณ ปาลาศ

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
-

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท นาโนบราส จำกัด

อาจารย์ปริญญา บัญญัติ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์,เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช,การวิจัยและประเมินผล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชวลิต

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ปฐพีวิทยา,เทคโนโลยีปุ๋ย,การจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปริญญา บัญญัติ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน,เทคโนโลยีการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์,เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม