นายเกรียงศักดิ์ โยธาภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพยากรณ์ข้อมูล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเกรียงศักดิ์ โยธาภักดี