ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภพ ใจแข็ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ, การออกแบบระบบไฟฟ้า, Grid Connected

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภพ  ใจแข็ง