อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด