นางสาวประภาพร แสงบุญเรือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวประภาพร แสงบุญเรือง