ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ลาภมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อนุกรมวิธานของเห็ดรา,การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์,สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ลาภมาก