ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ ปัญญามงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ ปัญญามงคล