อ.ดร.สุทธิดา วิทนาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา ชีววิทยา
ติดต่อ : suttidream@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยาทางอาหาร ชีวเคมี พันธุศาสตร์ การผลิตสื่อทางชีววิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
1.บริษัท ล าล าลับแล จำกัด 2.บริษัท พัฒนานิคมเกษตร จำกัด

อ.ดร.สุทธิดา วิทนาลัย