นางสาวธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่