อาจารย์สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
มูลค่าเพิ่ม , การพัฒนาผลิตภัณฑ์ , สินค้าเกษตร, พลังงานและพลังงานทดแทน , ขยะ , ป่าไม้ ไฟป่า ฝาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุทธิพร  เปี่ยมสุวรรณกิจ