ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านคณิต,ด้านฟิสิกส์,ด้านคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.อาทิตย์  หู้เต็ม