ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ฟองจันทร์ตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ฟองจันทร์ตา