นายจักรี พิชญ์พิบุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ /การออกแบบระบบ / การประมวลผลข้อมูล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายจักรี พิชญ์พิบุล