อาจารย์วิไลลักษณ์ สวมะลิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วิไลลักษณ์  สวมะลิ