อาจารย์วรรณวัฒน์ อินทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านระบาดวิทยา ด้านโภชนาการ ด้านสุขาภิบาล ด้านพฤติกรรมศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วรรณวัฒน์ อินทอง