นางสาวสุชัญญา วงค์เวสช์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอนภาษาไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุชัญญา วงค์เวสช์