ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบาดวิทยา,การป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์,สารเคมีทางการเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย