ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา​ วิฑูธีรศานต์​

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กายวิภาคศาสตร์​ของมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา​ วิฑูธีรศานต์​