นางสาวสุวรัฐ แสสันกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุวรัฐ แสสันกลาง