นางสาวไพบูลย์ หมุ่ยมาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พฤกษศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวไพบูลย์ หมุ่ยมาศ