ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์