อาจารย์อเนก สุขดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ปรัชญาการเมือง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อเนก สุขดี