ดร.ปาณิสรา คงปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเงิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ปาณิสรา  คงปัญญา