อาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ทัศนศิลป์และการออกแบบฯ,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว