นายชัชชัย สุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การตลาด,การบริหาร,การบริการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายชัชชัย  สุจริต