ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
(1) การรณรงค์ (2) การรู้เท่าทันสื่อ (3) การจัดการเนื้อหาทางสื่อออนไลน์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์