นางศิริพร คำขาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาญี่ปุ่น,การสอนภาษาญี่ปุ่น,ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางศิริพร  คำขาด