อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านAR

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์