อาจารย์คงฤทธิ์ เหลืองไตรรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีอาคาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์คงฤทธิ์ เหลืองไตรรัตน์