นายเพชรายุทธ แซ่หลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การลดต้นทุนการดำเนินงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเพชรายุทธ แซ่หลี