อาจารย์สมยงค์ สีขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาสื่อนวัตกรรม การสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สมยงค์ สีขาว