นางสาวพัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน