ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.บรรณารักษศาสตร์ 2.สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์