อาจารย์แก้วตา ผิวพรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์แก้วตา  ผิวพรรณ